Hur jag arbetar


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling där fokus ligger på att analysera och förändra sambandet mellan tankar, känslor och handlingar i olika problemsituationer i syfte att öka livskvalitet, förbättra funktion och minska lidande.

Vi inleder med att utreda hur dina problem har uppkommit och vad som vidmakthåller dem samt sätter upp mål med behandlingen. Därefter gör vi ett behandlingsupplägg anpassat efter dina önskemål, resurser och förutsättningar. KBT-behandling innehåller ofta hemuppgifter i form av t ex registreringar av olika problembeteenden, artikelläsning eller övningar.